یکشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1386
زبان سکوتیکساعت تمام بدون انکه یک کلام حرفی بزنم به رویش نگاه کردم

فریاد کشید :اخر خفه شدم !چرا حرفی نمی زنی

گفتم نشنیدی ؟؟!!!!........برو!............