جمعه 26 مرداد‌ماه سال 1386
از شوخی گذشته

Never argue with a fool people might not know the difference

(هرگز با احمق جرو بحث نکن ٬چون ممکن است مردم تفاوت بین شما را نفهمند )

******************************************************

Missing objects will always contrive to be in the last place you loo k for them

(چیزهایی که گم می کنی به هر دری میزنند تا درست در اخرین محلی قرار گیرند که تو دنبالشان میگردی)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Luck:an explanation of the other fellows success

(شانس :تو جیه موفقیت دیگران )

Ability : the explanation of your success

(توانایی:توضیح موفقیت خودت )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lottery:a tax on fools

(بلط بخت ازمایی :مالیاتی بر احمقها )

*******************************************************